Ia?aei      Ca eiioaeoe      БГ      EN      sitemap   
Фирма АС Геоинженеринг развива дейност в областите на геологията - геоложкото картиране и търсенето на полезни изкопаеми, хидро- геологията, инженерната гео- логия, геодезията (включително и маркшайдерство), геофизи- ката и сондирането в най-общия смисъл на тези понятия, както и сферата на строителството.
Фирмата извършва консултации с български учени и специалисти от Българската академия на науките, Минно - геоложкия университет, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Софийския университет и Министерството на околната среда и водите(МОСВ).
AEAiao