Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


хидрогеология

Съдържание на инженерно-геоложки доклад

Увод. Описва се цента на проучването, видът и обемът на извършените работи, методиките на тяхното осъществяване, сроковете на изпълнение и съставът на участващите изпълнители.
I. Обща част
1.1 Местоположение Описва се накратко местоположението на проучвания обект
1.2 Орохидрографска характеристика на района. Дава се кратко физико-географско описание, описват се речната мрежа, дренираща района, пътната мрежа и връзките с по-големите административни центрове. В хидрогеоложките доклади се акцентира на основните климатични характеристики.
1.3 Изученост на района. Описват се накратко в хронологичен ред извършените в миналото изследвания и проучвания върху геологията инженерно-геоложките и хидрогеоложките условия в проучвания район.
1.4 Геоложки условия. Подробно се описват установените геоложки формации (стратиграфията), скалите, от които те са представени (литологията) и тектонският строеж (тектониката) на проучвания район.
1.5 Физико-геоложки явления. Описват се всички установени физико-геоложки процеси и явления (ерозия, абразия, изветряване, суфозия, заблатявания, гравитационни процеси - срутища, сипеи, свлачища) по местоположение, размери и характер.
1.6 Хидрогеоложки условия. Описват се местоположение и характер на всички водопроявления, сочещи наличието на подземни води.
II. Специална част
2.1 Методика на извършените проучвания. Описват се подробно използваните методи и начините на изчисляване на съответните характеристики.
2.2 Физико-механични свойства на скалите и дисперсните почви. Дава се подробно описание на установените по лабораторен път и чрез изследвания in situ физико-механични показатели на скалите и почвите, изграждащи проучвания район.
2.3 Инженерно-геоложки условия. Извършва се инженерно-геоложка класификация на скалите и дисперсните почви по геоложки и петрографски признаци и физико-механични показатели. Съставя се инженерно-геоложко райониране. При вариантни проучвания се извършва сравнение на отделните варианти по инженрно-геоложки условия
III. Заключение. Дават се основните изводи от извършените проучвания, посочват се основни количествени характеристики (като стойности), правят се съответни препоръки.
БИАнет