Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


Лаборатория

Фирмата притежава собствена сертифицирана лаборатория по земна механика.

Апаратурата в лабораторията е автоматизирана и снабдена с легализиран софтуер, за който персоналът е преминал курс на обучение и получил международни сертификати за работа, директно от фирмата производител на уредите – VJ Technology. При използването на лабораторните апарати човешкия фактор е сведен до минимум, като по този начин се избягва голям процент възможни грешки, които лаборантите могат да допуснат. Апаратите не се нуждаят от постоянно човешко присъствие, практически те могат да работят денонощно. Това оптимизира работния процес, спестява време и позволява поемането на по-голямо количество работа.

Лабораторията е сертифицирана по ISO 9001, което е гаранция за коректността и точността при обработка на получените резултати.

Обхват на лабораторията:
Лабораторни изследвания за определяне на механични свойства на почвите, съобразени с БДС и ЕВРОКОД 7:
 • зърнометричен състав
 • коефициент на разно-зърност
 • обемна плътност
 • специфична плътност
 • водно съдържание
 • обемна плътност на скелета
 • обем на порите
 • коефициент на порите
 • граници на протичане
 • граници на източване
 • показател на пластич-ност
 • показател на консистен-ция
 • степен на водонасищане
 • максимална обемна плътност на скелета при оптимално водно съдържание – метод на Проктор
 • ъгъл на вътрешно триене и кохезия
 • компресионен модул и слягане
 • пропадане, обем на макропорите
 • еластичен модул
 • CBR – лабораторно
 • деформационен модул
 • Коефициент на Поасон
 • Якост на натиск на едноосов натиск
БИАнет