Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


Мобилната лаборатория

Директни (полеви) методи за определяне на механични свойства на почвите:

Пробно натоварване с щампа – извършва се с корави метални щампи (плочи), обикновено кръгли с площ до 1,00 м2. Чрез това изпитване се определят деформа-ционните характеристики на земната основа, като деформа-ционни модули, коефициент на леглото и др. Изпитванията могат да се извършват при всички видове почви, на различни дълбочини.   щампа
CBR изпитване – този метод се прилага за сравнително бърза оценка на качествата на земната основа, главно в транспортното строителство. Определя се „Калифорнийско отношение на носеща способност - CBR”. Чрез CBR се изпитват повърхностно естествени или изкуствено уплътнени пластове от почви и други материали.   CBR
Сондиране с динамична пенетрация (SPT) – проникването в почвата се осъществява чрез удари на тежест (баба) върху наковалня, която чрез строен прът (щанга) ги предава на върха на пенетрометъра. Динамич-ния пенетрометър прониква сравни-телно лесно в здрави почви, затова той е подходящ за почви, които съдържат чакъл и в който статични пенетрометър отказва да действа.   SPT
Статична пенетрация (CPT) – когато силата за осъществяване на проникване е равномерна, пенетрацията се нарича статична. Чрез нея могат да се изследват свързани и несвързани почви с различна консистенция и плътност.   CPT
Георадарни проучвания – при този вид проучване могат да се определи с точност местоположението на водопроводи, кабели, пукнатини, празнини, каверни, свлачищни повърхнини, подземни архитектурни обекти, гробници, мощност на пластове и наноси в езера и язовири и др.   georadar
slope
БИАнет