Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


инженерна геология
геология

Геоложки проучвания

В областта на инженерната геология, фирмата предоставя на инвеститора информация за изясняване на инженерно-геоложката и хидрогеоложката обстановка при проектиране и строителство на инженерни съоръжения, като жилищни и обществени сгради, промишлени и енергийни обекти, пречиствателни станции, депа за битови отпадъци, водопроводи и канализации, пътно строителство, изграждане на подпорни стени, пилотни системи и различни видове инженерни системи и съоръжения, включващо сондиране или други изкопни работи и изследване физикомеханичните показатели на строителните почви в собствена сертифицирана лаборатория по земна механика.

Фирмата разработва мероприятия за борба срещу инженерно-геоложките процеси и явления, като: земетресения, свлачища, срутища, сипеи, кално-каменни порои, падащи камъни, слягане, пълзене и др. Дава оценка за измененията в околната среда при строителство на наземни и подземни съоръжения, геоложки проучвания във връзка с ликвидиране на уранови рудници, проучване на кариери за добиване на строителни материали – пясък, чакъл и скално-облицовъчни материали. Извършила геодезични работи във връзка със земеразделянето в различни райони на страната, снимки за вертикални планировки, геодезичен контрол по време на различни видове строителни работи, заснемане на тунели, трасиране на различни видове линейни обекти (трасета).

Фирмата взима участие за установяването местоположението на елементи от подземния кадастър, археологични останки и други погребани материали с помощта на подземно георадарно обследване, както и измерване съдържанието на радон в почвата и въздуха, съдържание на нефтопродукти в почвата, както и други специфични почвени изследвания.
БИАнет