Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


Георадар

Георадарът e метод разработен от НАСА. Той регистрира промените в електрическите характеристики /проводимост и диелектрична проницаемост/ на средата, които са в пряка зависимост от вида на почвите и скалите и от физичните и химичните свойства, като за целта се използват високочестотни електромагнитни вълни /10 MHz - 2000 MHz/. Георадарната система изпраща чрез антенното си устройство пулсиращ електромагнитен сигнал към земната материя под него и регистрира силата на отразения сигнал, както и времето за връщането му до приемника. При разпространението на излъчените електромагнитни вълни в дълбочина през среди с различни диелектрични константи, границата между тях се очертава ясно на монитора и се получава така наречената радарграма. Често още по първичната радарграма е възможна интерпретация на слоеве, линейни и точкови рефлектори. Стандартно обаче, първичните радарграми се обработват допълнително със софтуерни продукти, при което се постига максималното им съответствие с реалността и последваща им обективна интерпретация от специалистите на фирмата.

Георадарът е идеалното решение за:

 • Определяне на местоположението на обекти и наличие на комуникации под земната повърхност / водопроводи, газопроводи, нефтопроводи, ел.кабели/ и също така течове по самите тръбопроводи;
 • Локализиране на пукнатини, пропадания, празнини и други дефекти в основата и настилката на пътища, писти, Ж.П. линии;
 • Локализиране на пукнатини, пропадания, празнини и други дефекти в тунели и тунелни конструкции;
 • Локализиране на изтънявания, изкривявания, пукнатини, празнини и други дефекти в мостове;
 • Локализиране на подземни архитектурни обекти и гробници;
 • Локализиране на свлачищни повърхнини, пропадания, разломи и др. опасности за строежите при проектиране на строителни обекти;
 • Локализиране на каверни, пещери и други карстови образувания, предизвикващи пропадания на терена;
 • Определяне на литоложкия състав и мощността на пластовете на изследван терен;
 • Определяне на нивото на подземните води;
 • Определяне на дебелината на наноси в езера и язовири и картиране на дъното им;
 • Установяване на замърсени земни пластове;

Фирмата разполага с пълен комплект георадарно оборудване на шведската фирма Mala GeoScience AB, което позволява да решава този широк кръг от приложни задачи, за изследвания в дълбочина от 0,2-3 м до 30-40 м. :

 • Антена 1,6 MHz – за детайлни проучвания в дълбочина до 0,5 м, в зависимост от конкретните свойства на средата;
 • Антена 800 MHz – за детайлни проучвания в дълбочина до 2,5-3 м, в зависимост от конкретните свойства на средата;
 • Антена 250 MHz – за детайлни проучвания в дълбочина до 8-10 м, в зависимост от конкретните свойства на средата;
 • Антена 100 MHz - за детайлни проучвания в дълбочина до 12-15 м, в зависимост от конкретните свойства на средата;
 • Антена 50 MHz RTA – за детайлни проучвания в дълбочина до 30-40 м, в зависимост от конкретните свойства на средата;

Някой от основните обекти и задачи, изпълнени от фирмата досега:
 • Георадарно обследване и инженерно-геоложко проучване на обект „Нова инсталация за амониев нитрат”, намиращ се на територията на „Агрополихим” ООД
 • Георадарно обследване и определяне местоположението на археологически обекти на строителната площадка на "Метростанция №8” по задание на фирма „Метро Алианз” ДЗЗД;
 • Георадарно обследване за локализация и установяване дълбочината на съществуващите 2 пукнатини на Северния откос на СК-1 срещу командната зала на ОРУ на АЕЦ "Козлодуй”.
 • Георадарно проучване с цел установяване на евентуално наличие на каверни, нарушени зони и слаби прослойки под фундаментите на Ветрогенераторни паркове в град Каварна” и селата Тригорци и Соколово, област Балчик.
 • Георадарно проучване за установяване наличието и начина на залягане на различните геоложки пластове под водната повърхност на обект „Мост на р. Марица – гр. Свиленград”
и още доста на брой по-малки обекти на територията на цялата страна.

georadar - profile
radargram
georadar
cleft rock cavern
БИАнет